Työsuhdeasioissa auttaa HELP ry


Ote neuvottelupöytäkirjasta
Kristillisten järjestöjen 1.2.2018 voimaan tulleen työehtosopimuksen mukaan vuoden 2018 palkankorotuksista neuvotellaan ensisijaisesti paikallisesti 15.3.2018 mennessä. Henkilöstön puolesta neuvottelut käy yhteisöön valittu luottamusmies (tai luottamusmiehet). Jos järjestössä ei ole lainkaan luottamusmiestä, neuvottelut palkankorotuksista tulee käydä koko henkilöstön kanssa yhteisesti. Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus.
Jos paikallista sopimusta vuoden 2018 palkankorotuksista ei saada sovittua, korotetaan palkkoja 1.4.2018 alkaen 1,1 %:n suuruisella yleiskorotuksella ja lisäksi työnantaja päättää 0,5 %:n suuruisesta palkankorotuksesta oman palkkapolitiikkansa mukaisesti. Työpaikkakohtaisen erän tarkoituksena on tukea palkkauksen kannustavuutta ja oikeudenmukaisuutta, tuottavuuden kehittymistä työpaikalla, oikaista mahdollisia vinoumia ja tukea työnantajan palkkapolitiikan toteuttamista.

Help ry on Kirkonalat ry:n jäsenjärjestö. Help suosittelee jokaiselle varsinaiselle jäsenelle liittymistä Kirkonalat ry:hyn. Yhdistyspohjaisissa Suomen helluntaiseurakunnissa noudatetaan kristillisten järjestöjen työehtosopimusta:

[Lataa voimassaoleva KJTES tästä]

Työsopimusmalli löytyy KJtes sivulta 46.

KIRKON ALAT RY:N JA PALTA RY:N SUOSITUS VAPAAKRISTILLISILLE YHTEISÖILLE:

http://www.kirkonalat.fi/jasenille/edunvalvonta/kristilliset-jarjestot/kirkon-alat-ryn-palta-ryn-suositus-vapaakristillisille-yhteisoille/

HELP-posti: Miten kilpailukyky sopimusta sovelletaan hengellistä työtä tekevien osalta

Yhdistyspohjaiset helluntaiseurakunnat noudattavat yleissitovaa Kristillisten järjestöjen työehtosopimusta. Kirkon Alat ja Palta ovat sopineet kilpailukykysopimuksen vaikutuksesta työaikaan 1.2.2017 alkaen. Normaali työajassa olevien henkilöiden osalta 24 tunnin työajan lisäys vuodelle 2017 kannattaa tarkistaa liittojen tai Help ry sivuilta. http://www.helpry.fi
Hengellistä työtä tekevät, kuten pastorit ja evankelistat eivät ole työaikalain piirissä. Koska ei ole työaikaa, ei myöskään kilpailukykysopimuksen määräämää työajan pidennystä voi laskea tuntipohjaisesti, eikä työajasta pidetä työajanseurantaa. Hengellisen työntekijät pitävät kyllä kirjaa vapaapäivistä, ja ne pitää tarvittaessa pystyä todentamaan. Hengellisen työn tekijöille työajan pidennys toteutetaan työpäivinä. Tämä tarkoittaa kolmea (3) työpäivää lisää vuoden 2017 aikana. Suositeltavaa on toteuttaa työpäivien pidennys esimerkiksi työaikapankilla, jossa vuoden alussa on miinus 3 päivää. Todennäköisesti vuoden aikana suunnitelluille vapaapäiville tulee hautajaisia, häitä tai jotain muita tapahtumia, joista ei voi kieltäytyä. Tällöin työaikapankki täyttyy vuoden aikana. Työajan pidennyksen voi toteuttaa myös koulutuksena tai muuna työkykyä ylläpitävänä toimintona.

Työsopimukseen liittyvät velvoitteet

Seurakunnan tulee huolehtia, että:
- Työntekijä on asianmukaisesti vakuutettu.
- Työterveyssopimukset ovat kunnossa.
- Työsuojeluasiat on huomioitu.
- Työkykyä ylläpitävä suunnitelma on tehty.
- Työantaja maksut on hoidettu lain vaatimalla tavalla.
- Työnantaja noudattaa voimassa olevaa työlainsäädäntöä.

Työsuhdetta solmittaessa on hyvä huomioida seuraavat asiat:
- Työsopimus on hyvä tehdä kirjallisena.
- Työsopimuksessa sovitaan työsuhteen kestosta. Normaalisti työsopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi. Ilman työsopimuslain määrittelemää perustetta työsopimusta ei voi tehdä määräaikaiseksi. (Katso. Työsopimuksen muoto ja kesto sivun alareunasta)
- Työsopimuksessa tulee ilmetä tehtävänimike ja siihen pohjautuvat palkanmaksuperusteet. (Katso. Kristillisten järjestöjen työehtosopimus)
- Kristillisten järjestöjen työehtosopimus määrittelee lomat ja työ- ja vapaa-aika määräykset.
- Kannattaa sopia osallistuminen helluntaiherätyksen yhteisten asioiden hoitoon.
- Kannattaa sopia osallistuminen yhteisiin neuvottelupäiviin ja niistä aiheutuvien kulujen korvaaminen.
- Kannattaa sopia osallistuminen julistajien jatkokoulutukseen.
- Kannattaa sopia työntekijän mahdollisuudesta osallistua työnohjaukseen työnantajan kustantamana.
- Kannattaa sopia osallistuminen ns. kilpailevaan toimintaan.
- Kannattaa sopia osallistuminen toisen työnantajan palvelukseen.


Työsopimuksen muoto ja kesto
Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.
Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi.
Työsopimuslaki 3 § (21.12.2010/1224)
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055